Algemene voorwaarden kampeeropslag

Algemene voorwaarden kampeeropslag

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. als verhuurder van opslagruimte optreedt.
  2. Huurder is eenieder die enig object stalt bij Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V.. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
  3. De opslag overeenkomst tussen van Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. en huurder komt tot stand bij het ondertekenen en betalen van de opslagovereenkomst door de huurder.
  4. Door middel van het reserveren en betalen van de opslag verklaart de huurder een exemplaar van de opslagvoorwaarden te hebben gelezen en met de inhoud akkoord te gaan.
  5. De opslag overeenkomst voor stalling kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
  6. De opslag overeenkomst kan alleen tegen het einde van de overeengekomen termijn (1 april) worden opgezegd en niet tussentijds. Wanneer het object gedurende het seizoen (1 april t/m 1 oktober) niet uit de opslag wordt gehaald, wordt de opslagovereenkomst stilzwijgend verlengd voor 1 jaar en wordt er een toeslag berekenend van €75,- voor de zomeropslag.
 2. Opslagjaar
  1. Uw object kunt u alleen laten bezorgen wanneer u het object minimaal 14 dagen van tevoren heeft gereserveerd en betaald via de website www.janvanvlieland.nl.
 3. Geboden, Verboden
  1. Indien het object ter opslag aangeboden wordt, dient u deze te conform richtlijnen klaar te zetten op uw campingplaats. Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. zorgt voor het vervoer en de opslag.
  2. Het is de huurder tijdens de opslag verboden om gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of zaken, dan wel bederfelijke producten (etenswaren) of kaarsvet, in het object te plaatsen. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de huurder aansprakelijk. Huurder is verplicht Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. of diens gemachtigde toegang tot de opgeslagen object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
 4. Aansprakelijkheid
  1. De huurder is verplicht de ter opslag aangeboden object WA of Casco te verzekeren.
  2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan het opgeslagen object, in welke vorm dan ook, ten gevolge van onder meer schade aan de gebouwen door storm, brand, sneeuwdruk of enig ander calamiteit, alsmede voor diefstal, inbraak, vermissing of enige andere gebeurtenis. De huurder verklaart zich akkoord dat het opslaan van de kist geschiedt voor eigen risico.
  3. Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van het object indien dit te wijten is aan grove schuld van Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. of personen in dienst van Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V., of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
  4. Na het afleveren van het object op locatie vervalt elke aansprakelijkheid van eventuele schade aan het object. U dient dus bij aflevering het object na te lopen op eventuele schade. Wanneer u later schade constateert is het namelijk voor ons niet terug ter herleiden of dit eventueel later is ontstaan of bij ons in de opslag. Uiteraard zullen wij u op de hoogte stellen als door ons schade is gemaakt.
  5. Het object dient stapelbaar te zijn en mag geen kop hebben. Indien de kist niet stapelbaar is, wordt er een toeslag berekend van €50,- per jaar.
 5. Betalingen
  1. Vóór levering van lege kisten dient de verschuldigde huur door Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. te zijn ontvangen.
  2. Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan vóór 1 maart van elk jaar hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
  3. Indien de huurder niet tijdig betaalt en het object staat toch in de opslag, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht de kist te verwijderen en te vernietigen.
  4. Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. over de opslagvoorwaarden is Fietsverhuur Jan van Vlieland B.V. gemachtigd uw contract te verbreken. Hierbij wordt geen opslaggeld gerestitueerd.
  5. De huur van de opslagruimte/ kist is niet overdraagbaar als de huurder het object tijdens het opslagjaar verkoopt.
 1. Geschillen
  1. Op de opslagovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter.
 2. Tarieven
  1. Deze tarieven zijn incl. BTW.
  2. Alle prijzen gelden op jaarbasis. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 3. Overgangsbepaling
  8.1. Deze opslagvoorwaarden treden in werking op 1 april 2020.
  8.2. Huurder ontvangt de opslagvoorwaarden standaard bij de huurovereenkomst.